خدمات پشتیبانی

ارائه خدمات مدیریت و نگهداری شامل :

  • تجهیزات سخت افزاری، نرم افزاری و سرویس های فعال شبکه Help Desk
  • پیاده سازی روش های مناسب سرویس و تعمیرات دوره ای تمام تجهیزات اصلی و جانبی
  • تهیه دستورالعمل های مورد نیاز جهت نگهداری سخت افزار ها و تجهیزات وابسته
  • مستند سازی و ثبت تمامی اطلاعات مربوط به پشتیبانی یا تعمیر و نگهداری
  • تامین قطعات و لوازم مصرفی
  • ارائه راه حل های مناسب پاسخگوئی و اولویت بندی مخاطبان درون و برون سازمانی جهت پشتیبانی و بروز رسانی
  • اولویت بندی مناسب تقاضا مبتنی بر روش های Ticketing