خدمات پشتیبانی

ارائه خدمات مدیریت و نگهداری شامل :

تجهیزات سخت افزاری، نرم افزاری و سرویس های فعال شبکه Help Desk

پیاده سازی روش های مناسب سرویس و تعمیرات دوره ای تمام تجهیزات اصلی و جانبی

تهیه دستورالعمل های مورد نیاز جهت نگهداری سخت افزار ها و تجهیزات وابسته

مستند سازی و ثبت تمامی اطلاعات مربوط به پشتیبانی یا تعمیر و نگهداری

تامین قطعات و لوازم مصرفی

ارائه راه حل های مناسب پاسخگوئی و اولویت بندی مخاطبان درون و برون سازمانی جهت پشتیبانی و بروز رسانی

اولویت بندی مناسب تقاضا مبتنی بر روش های Ticketing