نرم افزار و پایگاه داده

تحلیل، طراحی، توسعه و مشاوره در زمینه :

  • سیستم های TPS شامل مدل سازی روال های اجرائی سازمان مبتنی بر روش های RUP و UML
  • برنامه نویسی در محیط های مختلف
  • طراحی بانک های اطلاعاتی
  • تهیه گزارشات مدیریتی مبتنی بر هوش تجاری
  • فراهم آوردن مقدمات تهیه ERP  با نقطه امید بالا توسط پیاده سازی مدل BPM
  • اعمال سیستم های امنیت اطلاعات در حوزه بانک های اطلاعاتی سیستم های TPS
  • بررسی امکان XSS و DB Injection و دیگر روشهای Hacking برای اطمینان از صحت عملکرد و قابلیت اطمینان 
  • استقرار سیستم های TPS مبتنی بر فرآیند های شناسائی شده و بهینه شده سازمان 
  • تهیه گزارش شناخت از وضعیت فعلی سازمان