نرم افزار و پایگاه داده

تحلیل، طراحی، توسعه و مشاوره در زمینه :

     سیستم های TPS شامل مدل سازی روال های اجرائی سازمان مبتنی بر روش های RUP و UML

     برنامه نویسی در محیط های مختلف

     طراحی بانک های اطلاعاتی

     تهیه گزارشات مدیریتی مبتنی بر هوش تجاری

     فراهم آوردن مقدمات تهیه ERP  با نقطه امید بالا توسط پیاده سازی مدل BPM

     اعمال سیستم های امنیت اطلاعات در حوزه بانک های اطلاعاتی سیستم های TPS

     بررسی امکان XSS و DB Injection و دیگر روشهای Hacking برای اطمینان از صحت عملکرد و قابلیت اطمینان 

     استقرار سیستم های TPS مبتنی بر فرآیند های شناسائی شده و بهینه شده سازمان 

     تهیه گزارش شناخت از وضعیت فعلی سازمان