فرآیند و مدیریت پروژه

شناسائی، ترسیم و بهینه سازی در زمینه :

  • فرآیند های تجاری و غیر تجاری سازمان
  • تهیه Process Map از فرآیند های مدل سازی شده و تعیین ارتباطات بین فرآیند ها
  • فراهم آوردن مقدمات تهیه ERP با نقطه امید بالا توسط پیاده سازی مدل BPM 
  • طراحی و تدوین ICT Master Plan سازمان
  • پیاده سازی علمی و عملی راه کار های ITIL
  • آموزش و پیاده سازی روش های مدیریت پروژه PMO
  • تهیه گزارش شناخت از وضعیت فعلی سازمان