فرآیند و مدیریت پروژه

شناسائی، ترسیم و بهینه سازی در زمینه :

     فرآیند های تجاری و غیر تجاری سازمان

     تهیه Process Map از فرآیند های مدل سازی شده و تعیین ارتباطات بین فرآیند ها

     فراهم آوردن مقدمات تهیه ERP با نقطه امید بالا توسط پیاده سازی مدل BPM 

     طراحی و تدوین ICT Master Plan سازمان

     پیاده سازی علمی و عملی راه کار های ITIL

     آموزش و پیاده سازی روش های مدیریت پروژه PMO

     تهیه گزارش شناخت از وضعیت فعلی سازمان