سیاست حفظ حریم شخصی

سیاست حفظ حریم شخصی :

کلیه طرح ها ، مستندات و گزارش هائی که توسط سایت “گروه متخصصین IT کارآزمای” به موجب قرارداد های مشاوره یا پیمانکاری تهیه میشوند متعلق به مشتری است و سایت “گروه متخصصین IT کارآزمای” موظف است کلیه اطلاعات و مطالبی را که در دوره قرارداد به آنها دسترسی پیدا میکند ، محرمانه تلقی نموده و از افشای آن و یا استفاده آنها خودداری نماید.