خدمات شبکه و زیرساخت

 

مشاوره، طراحی، پیاده سازی و نگهداری در زمینه :

زیر ساخت مرکز داده و اتاق سرور

تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات

تجهیزات پردازشی و ارتباطی

تهیه نسخ پشتیبان و تجهیزات مربوطه

ارتقاء سطح امنیت ارتباطات و داده ها

شبکه های LAN و WAN از Passive تا Active

سرویس های مبتنی بر محصولات Microsoft

سرویس های مبتنی بر محصولات Cisco

سرویس های مبتنی بر محصولات VMWare

سرویس های مبتنی بر محصولات Mikrotik

راه اندازی سرویس های فعال شبکه و امنیت داده :

Active Directory Services  (Site, Tree, Forest, OU Structures, GPO)

Infrastructure (DNS, DHCP, WINs)

Messaging (Exchange, Skype for Business)

Security (Firewalls, Certificate Authority, Data Encryption)

Monitoring (SolarWinds, PRTG, NetFlow, GFI)

Reporting (System Center Configuration Manager, System Center Data Protection Manager)

Virtualization (VMware, HyperV)

Site Recovery Management (RTO, RPO)

Backup (Backup Exec, Veeam Backup)

VoIP (ISSabel)