شبکه و زیر ساخت

مشاوره، طراحی، پیاده سازی و نگهداری در زمینه :

     مرکز داده و اتاق سرور

     تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات

     تهیه Backup و تجهیزات مربوطه

     ارتقاء سطح امنیت ارتباطات و داده ها

     شبکه های LAN و WAN از Passive تا Active

     سرویس های مجازی سازی

     رایانش ابری

راه اندازی سرویس های فعال شبکه و امنیت داده :

     Active Directory Services  (Site, Tree, Forest, OU Structures, GPO)

     Infrastructure (DNS, DHCP, WINs)

     Messaging (Exchange, Skype for Business)

     Security (Firewalls, Certificate Authority, Data Encryption)

     Monitoring (SolarWinds, PRTG, NetFlow, GFI)

     Reporting (System Center Management, Data Protection Management)

     Virtualization (VMware)

     Site Recovery Management (RTO, RPO)

     Information LifeCycle Management