شبکه و امنیت

مشاوره، طراحی، پیاده سازی و نگهداری در زمینه :

 • مرکز داده و اتاق سرور
 • تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات
 • تهیه Backup و تجهیزات مربوطه
 • ارتقاء سطح امنیت ارتباطات و داده ها
 • شبکه های LAN و WAN از Passive تا Active
 • سرویس های مجازی سازی
 • رایانش ابری

راه اندازی سرویس های فعال شبکه و امنیت داده :

 • Active Directory Services  (Site, Tree, Forest, OU Structures, GPO)
 • Infrastructure (DNS, DHCP, WINs)
 • Messaging (Exchange, Skype for Business)
 • Security (Firewalls, Certificate Authority, Data Encryption)
 • Monitoring (SolarWinds, PRTG, NetFlow, GFI)
 • Reporting (System Center Management, Data Protection Management)
 • Virtualization (VMware)
 • Site Recovery Management (RTO, RPO)
 • Information LifeCycle Management